REFERENCER – STRATEGISK KOMMUNIKATION

Reference - BULP Fyn - 1:30 Kommunikation

BUPL Fyn

Reference - Hartvigsen & Ko - 1:30 Kommunikation

Hartvigsen & Ko

Reference - Middelfart Kommune - 1:30 Kommunikation

SIMAC Svendborg

Reference - Biogas Langeland - 1:30 Kommunikation
Reference - Liv i min by - 1:30 Kommunikation